Tác Giả Ngọa Long Sinh

Thất Kỳ Đoạt Mạng

Thất Kỳ Đoạt Mạng

8.5/10
19722

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 33
Hậu Thiên Hạc Phổ

Hậu Thiên Hạc Phổ

8.5/10
7564

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 20
Yên Chi Bảo Đao

Yên Chi Bảo Đao

8.5/10
36034

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 28
Xác Chết Loạn Giang Hồ

Xác Chết Loạn Giang Hồ

8.5/10
93500

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 177
Vô Ảnh Thần Chiêu

Vô Ảnh Thần Chiêu

8.5/10
23433

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 35
Tố Thủ Kiếp

Tố Thủ Kiếp

8.5/10
22090

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 60
Thượng Ngươn Kiếm Pháp

Thượng Ngươn Kiếm Pháp

8.5/10
21665

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 46
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

8.5/10
29371

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 44
Thánh Tâm Ma Ảnh

Thánh Tâm Ma Ảnh

8.5/10
17364

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Thiên Nhai Hiệp Lữ

Thiên Nhai Hiệp Lữ

7.5/10
16649

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 44
Túy Tâm Kiếm

Túy Tâm Kiếm

7.5/10
23194

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 72
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

7.5/10
52435

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 180
Thiên Hương Tiêu

Thiên Hương Tiêu

7.5/10
8313

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 30
Quỷ Kiếm U Linh

Quỷ Kiếm U Linh

7.5/10
21145

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 64
Ngưng Sương Kiếm

Ngưng Sương Kiếm

7.5/10
6797

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Phi Ưng Chưởng

Phi Ưng Chưởng

7.5/10
10028

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 20
Ngũ Hành Sinh Khắc

Ngũ Hành Sinh Khắc

7.5/10
15546

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 53
Ma Đao Sát Tinh

Ma Đao Sát Tinh

7.5/10
22810

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 60
Nô Tình Kiếm Thủ

Nô Tình Kiếm Thủ

7.5/10
13539

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 49
Ma Hoàn Lãnh Nhân

Ma Hoàn Lãnh Nhân

7.5/10
19544

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 65
Mai Hoa Quái Kiệt

Mai Hoa Quái Kiệt

7.5/10
15621

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 40
Hàn Mai Kim Kiếm

Hàn Mai Kim Kiếm

7.5/10
8328

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 18
Hải Nộ Triều Âm

Hải Nộ Triều Âm

7.5/10
24612

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 89
Đàn Chỉ Thần Công

Đàn Chỉ Thần Công

7.5/10
54719

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 124
Giáng Tuyết Huyền Sương

Giáng Tuyết Huyền Sương

7.5/10
20529

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 58
Giang Hồ Ký

Giang Hồ Ký

7.5/10
18948

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 47
Điệu Sáo Mê Hồn

Điệu Sáo Mê Hồn

7.5/10
37402

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 117
Cuồng Tà Tuyệt Đản

Cuồng Tà Tuyệt Đản

7.5/10
17982

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Cuồng Hiệp Tà Kiếm

Cuồng Hiệp Tà Kiếm

7.5/10
13697

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 24
Chiến Yên Hùng Cái

Chiến Yên Hùng Cái

7.5/10
11515

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 26
Âm Dương Tam Thư Sinh

Âm Dương Tam Thư Sinh

7.5/10
13168

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 24
Bách Thủ Thư Sinh

Bách Thủ Thư Sinh

7.5/10
18126

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 50
Thất Kỳ Đoạt Mạng
8.5/10
19722

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hậu Thiên Hạc Phổ
8.5/10
7564

Thể loại: Kiếm Hiệp

Yên Chi Bảo Đao
8.5/10
36034

Thể loại: Kiếm Hiệp

Xác Chết Loạn Giang Hồ
8.5/10
93500

Thể loại: Kiếm Hiệp

Vô Ảnh Thần Chiêu
8.5/10
23433

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tố Thủ Kiếp
8.5/10
22090

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thượng Ngươn Kiếm Pháp
8.5/10
21665

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Hạc Phổ
8.5/10
29371

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thánh Tâm Ma Ảnh
8.5/10
17364

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Nhai Hiệp Lữ
7.5/10
16649

Thể loại: Kiếm Hiệp

Túy Tâm Kiếm
7.5/10
23194

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Tuyệt Ma Kiếm
7.5/10
52435

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Hương Tiêu
7.5/10
8313

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quỷ Kiếm U Linh
7.5/10
21145

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ngưng Sương Kiếm
7.5/10
6797

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phi Ưng Chưởng
7.5/10
10028

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ngũ Hành Sinh Khắc
7.5/10
15546

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ma Đao Sát Tinh
7.5/10
22810

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nô Tình Kiếm Thủ
7.5/10
13539

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ma Hoàn Lãnh Nhân
7.5/10
19544

Thể loại: Kiếm Hiệp

Mai Hoa Quái Kiệt
7.5/10
15621

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hàn Mai Kim Kiếm
7.5/10
8328

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hải Nộ Triều Âm
7.5/10
24612

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đàn Chỉ Thần Công
7.5/10
54719

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giáng Tuyết Huyền Sương
7.5/10
20529

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giang Hồ Ký
7.5/10
18948

Thể loại: Kiếm Hiệp

Điệu Sáo Mê Hồn
7.5/10
37402

Thể loại: Kiếm Hiệp

Cuồng Tà Tuyệt Đản
7.5/10
17982

Thể loại: Kiếm Hiệp

Cuồng Hiệp Tà Kiếm
7.5/10
13697

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chiến Yên Hùng Cái
7.5/10
11515

Thể loại: Kiếm Hiệp

Âm Dương Tam Thư Sinh
7.5/10
13168

Thể loại: Kiếm Hiệp

Bách Thủ Thư Sinh
7.5/10
18126

Thể loại: Kiếm Hiệp