Tác Giả truyencv

Eothur Phiêu Lưu Ký

Eothur Phiêu Lưu Ký

7.5/10
13312

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 97
Nhật Kí Thần Linh

Nhật Kí Thần Linh

7.5/10
39291

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 297
Võng Du Thế Giới Song Song

Võng Du Thế Giới Song Song

7.5/10
11738

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không, Võng Du

Chương 49
Cân Cả Thiên Hạ

Cân Cả Thiên Hạ

7.5/10
501260

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Trọng Sinh, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 1547
Sử Thi Về Ma Pháp Giáo Sĩ

Sử Thi Về Ma Pháp Giáo Sĩ

7.5/10
18451

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du

Chương 87
Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

7.5/10
39511

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 258
Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

7.5/10
22318

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Quân Sự, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 150
Kỷ Nguyên Máu

Kỷ Nguyên Máu

7.5/10
12917

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 63
Hệ Thống Thánh Lười

Hệ Thống Thánh Lười

7.5/10
22980

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 128
Servant Hệ Thống

Servant Hệ Thống

7.5/10
12699

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 31
Siêu Du Thế Giới

Siêu Du Thế Giới

7.5/10
7878

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 31
Vô Danh Giới

Vô Danh Giới

7.5/10
14688

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 79
Kiếm Khóa Giả

Kiếm Khóa Giả

7.5/10
5266

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 16
Eothur Phiêu Lưu Ký
7.5/10
13312

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nhật Kí Thần Linh
7.5/10
39291

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Võng Du Thế Giới Song Song
7.5/10
11738

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không, Võng Du

Cân Cả Thiên Hạ
7.5/10
501260

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Trọng Sinh, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sử Thi Về Ma Pháp Giáo Sĩ
7.5/10
18451

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới
7.5/10
39511

Thể loại: Dị Giới, Huyền huyễn

Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)
7.5/10
22318

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Quân Sự, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Kỷ Nguyên Máu
7.5/10
12917

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Huyền huyễn

Hệ Thống Thánh Lười
7.5/10
22980

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Servant Hệ Thống
7.5/10
12699

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Siêu Du Thế Giới
7.5/10
7878

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Dị Giới, Huyền huyễn

Vô Danh Giới
7.5/10
14688

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Kiếm Khóa Giả
7.5/10
5266

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn